⁣🔘شاخص‌های اصلی بازاریابی دیجیتال – نرخ نگهداشت مشتری #مفاهیم همواره یکی از چالش‌های سازمان‌ها در حوزه بازاریابی این بوده است که چگونه بفهمند سرمایه‌گذاری‌هایی که در این حوزه کرده‌اند اثربخش و یا اتلاف پول و منابع مالی بوده است. یکی از مزایای اصلی بازاریابی دیجیتال این است که شما می‌توانید با شاخص‌های روشنی کار آیی فعالیت‌های خود را سنجش کنید. یکی از این شاخص های کلیدی نرخ نگهداشت مشتری ( Customer Retention Rate) است. نرخ نگهداشت مشتری را شاید نتوان در همه کسب‌وکارها به‌راحتی محاسبه کرد. در کسب‌وکاری که خرید در آن ممکن است تنها یک‌بار رخ دهد و یا فاصله بین خریدها طولانی است تعریف این شاخص دشوار است. در خدمات عضویت-محور محاسبه این‌که چند درصد از مشتریان دوباره بازگشتند و از ما خرید کردند، شاخص مهم محسوب می‌شود. اگر این نرخ در کسب‌وکار شما پایین است به‌احتمال ‌زیاد خدمت یا کالای شما به‌اندازه کافی چسبندگی ندارد و یا ممکن است برنامه‌های شما در خصوص ارتباط با مشتری ضعیف است. این مفهوم همچنین برای محاسبه ارزش متوسط هر مشتری نیز اهمیت دارد. 📎www.dmtbox.com 🆔@DMTBOX 💯

 
⁣🔘شاخص‌های اصلی بازاریابی دیجیتال – نرخ نگهداشت مشتری

#مفاهیم

همواره یکی از چالش‌های سازمان‌ها در حوزه بازاریابی این بوده است که چگونه بفهمند سرمایه‌گذاری‌هایی که در این حوزه کرده‌اند اثربخش و یا اتلاف پول و منابع مالی بوده است. یکی از مزایای
اصلی بازاریابی دیجیتال این است که شما می‌توانید با شاخص‌های روشنی کار آیی فعالیت‌های خود را سنجش کنید. یکی از این شاخص های کلیدی نرخ نگهداشت مشتری ( Customer
Retention Rate) است.

نرخ نگهداشت مشتری را شاید نتوان در همه کسب‌وکارها به‌راحتی محاسبه کرد. در کسب‌وکاری که خرید در آن ممکن است تنها یک‌بار رخ دهد و یا فاصله بین خریدها طولانی است تعریف این شاخص دشوار است. در خدمات عضویت-محور محاسبه این‌که چند درصد از مشتریان دوباره بازگشتند و از ما خرید کردند، شاخص مهم محسوب می‌شود.

اگر این نرخ در کسب‌وکار شما پایین است به‌احتمال ‌زیاد خدمت یا کالای شما به‌اندازه کافی چسبندگی ندارد و یا ممکن است برنامه‌های شما در خصوص ارتباط با مشتری ضعیف است. این مفهوم همچنین برای محاسبه ارزش متوسط هر مشتری نیز اهمیت دارد.📎www.dmtbox.com

🆔@DMTBOX 💯