⁣🔘ارزش پیشنهادی یکتا چیست؟ ☑️ارزش پیشنهادی یکتا ترجمه‌ای برای عبارت unique value proposition است. درصورتی‌که UVP درست طراحی‌شده باشد، تطابق بین نیاز مشتری و راهکار یا محصولی که سازمان در پی ارائه آن است ایجاد می‌شود و کسب‌وکار می‌تواند وارد چرخه رشد و مقیاس‌پذیری شود. 🔸راهکاری که شما ارائه می‌دهید، علاوه بر ارزش پایه، که توسط همه جایگزین‌های شما هم ارائه می‌شود، ارزش پیشنهادی یکتایی را برای مشتریان شما ایجاد می‌کند که توسط رقبای شما قابل‌ارائه نیست. این همان دلیلی است که مخاطبان، شمارا به خاطر آن انتخاب می‌کنند. 🔹ارزش پیشنهادی یکتا، بایستی اولین چیزی باشد که وقتی یک مشتری بالقوه وارد سایت شما می‌شود، با آن روبرو شود. به همین دلیل داشتن یک ارزش پیشنهادی یکتا، پیش‌نیاز هر فعالیت بازاریابی است. 🔸یک ابراز مناسب برای طراحی ارزش پیشنهادی است که توسط الکس استروالد خالق بوم کسب‌وکار طراحی‌شده است. 🔹این بوم از دو قسمت تشکیل‌شده که یکی مربوط به مشتریان در جامعه هدف و دیگری عناصر ارزش پیشنهادی است. 🔹برای تکمیل بوم ارزش پیشنهادی، باید کارهایی که مشتری قصد انجام آن را دارد، دردهایی که برای انجام آن کارها با آن‌ها مواجه است و منافعی که از انجام آن‌ها به دست می‌آورد را مشخص کنید. 🔹ارزش پیشنهادی شما توسط ویژگی‌ها و امکانات راهکار شما عرضه می‌شود که مسکن‌هایی برای دردهای مشتری فراهم می‌کنند و منافع مورد انتظار او را برآورده می‌نمایند. ❗️برای آشنایی بیشتر با مفهوم ارزش یکتای پیشنهادی و دانلود بوم طراحی آن و دستورالعمل طراحی UVP به لینک زیر مراجعه کنید. 📎https://goo.gl/CS2JrT

 ⁣🔘ارزش پیشنهادی یکتا چیست؟

☑️ارزش پیشنهادی یکتا ترجمه‌ای برای عبارت unique value proposition است. درصورتی‌که UVP درست طراحی‌شده باشد، تطابق بین نیاز مشتری و راهکار یا محصولی که سازمان در پی ارائه آن است ایجاد می‌شود و کسب‌وکار می‌تواند وارد چرخه رشد و مقیاس‌پذیری شود.

🔸راهکاری که شما ارائه می‌دهید، علاوه بر ارزش پایه، که توسط همه جایگزین‌های شما هم ارائه می‌شود، ارزش پیشنهادی یکتایی را برای مشتریان شما ایجاد می‌کند که توسط رقبای شما قابل‌ارائه نیست. این همان دلیلی است که مخاطبان، شمارا به خاطر آن انتخاب می‌کنند.

🔹ارزش پیشنهادی یکتا، بایستی اولین چیزی باشد که وقتی یک مشتری بالقوه وارد سایت شما می‌شود، با آن روبرو شود. به همین دلیل داشتن یک ارزش پیشنهادی یکتا، پیش‌نیاز هر فعالیت بازاریابی است.

🔸یک ابراز مناسب برای طراحی ارزش پیشنهادی است که توسط الکس استروالد خالق بوم کسب‌وکار طراحی‌شده است.

🔹این بوم از دو قسمت تشکیل‌شده که یکی مربوط به مشتریان در جامعه هدف و دیگری عناصر ارزش پیشنهادی است.
🔹برای تکمیل بوم ارزش پیشنهادی، باید کارهایی که مشتری قصد انجام آن را دارد، دردهایی که برای انجام آن کارها با آن‌ها مواجه است و منافعی که از انجام آن‌ها به دست می‌آورد را مشخص کنید.
🔹ارزش پیشنهادی شما توسط ویژگی‌ها و امکانات راهکار شما عرضه می‌شود که مسکن‌هایی برای دردهای مشتری فراهم می‌کنند و منافع مورد انتظار او را برآورده می‌نمایند.

❗️برای آشنایی بیشتر با مفهوم ارزش یکتای پیشنهادی و دانلود بوم طراحی آن و دستورالعمل طراحی UVP به لینک زیر مراجعه کنید.

📎https://goo.gl/CS2JrT