هشدار نسبت به نسخه قلابی «موفقیت‌های کوچک ایرانیان» (محمد فاضلی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی) به اطلاع اعضای کانال «موفقیت‌های کوچک ایرانیان» می‌رساند کانالی دیگر با همین عنوان با کمی تفاوت یعنی «موفقیت های کوچک ایرانیان» (با فاصله بین «موفقیت» و «های») با نشانی @IR_S_SS یعنی با یک S بیشتر در انتهای نشانی کانال «موفقیت‌های کوچک ایرانیان» ثبت شده و با کپی‌برداری عیناً همه پست‌های کانال «موفقیت‌های کوچک ایرانیان» فعالیت می‌کند. جالب این‌که برای ارتباط با نویسنده کانال نیز نشانی @moh_fazeli قرار داده شده است. این کانال فقط می‌تواند برای سوءاستفاده ایجاد شده باشد. کانالی برای انتشار مطالبی که به «موفقیت‌های کوچک ایرانیان» نسبت داده شود و در نهایت نوعی تخریب است. هر کسی برای عضویت در این کانال قلابی، مختار است، اما فقط توجه داشته باشیم که این دو کانال با هم فرق دارند. کانال اصلی: «موفقیت‌های کوچک ایرانیان» به نشانی @IR_S_S کانال قلابی: «موفقیت های کوچک ایرانیان» به نشانی @IR_S_SS مسئولیت هر محتوایی که در این کانال قلابی منتشر شود، متوجه مدیر ناشناس آن است. (این یادداشت را اگر دوست داشتید، برای دیگران نیز ارسال کنید.) @IR_S_S

هشدار نسبت به نسخه قلابی «موفقیت‌های کوچک ایرانیان»
(محمد فاضلی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی)
به اطلاع اعضای کانال «موفقیت‌های کوچک ایرانیان» می‌رساند کانالی دیگر با همین عنوان با کمی تفاوت یعنی «موفقیت های کوچک ایرانیان» (با فاصله بین «موفقیت» و «های») با نشانی @IR_S_SS یعنی با یک S بیشتر در انتهای نشانی کانال «موفقیت‌های کوچک ایرانیان» ثبت شده و با کپی‌برداری عیناً همه پست‌های کانال «موفقیت‌های کوچک ایرانیان» فعالیت می‌کند. جالب این‌که برای ارتباط با نویسنده کانال نیز نشانی @moh_fazeli قرار داده شده است.
این کانال فقط می‌تواند برای سوءاستفاده ایجاد شده باشد. کانالی برای انتشار مطالبی که به «موفقیت‌های کوچک ایرانیان» نسبت داده شود و در نهایت نوعی تخریب است. هر کسی برای عضویت در این کانال قلابی، مختار است، اما فقط توجه داشته باشیم که این دو کانال با هم فرق دارند.
کانال اصلی: «موفقیت‌های کوچک ایرانیان» به نشانی @IR_S_S
کانال قلابی: «موفقیت های کوچک ایرانیان» به نشانی @IR_S_SS
مسئولیت هر محتوایی که در این کانال قلابی منتشر شود، متوجه مدیر ناشناس آن است.
(این یادداشت را اگر دوست داشتید، برای دیگران نیز ارسال کنید.) @IR_S_S