در رژیم مصرف محتوای رسانه ای، باید هم مشروط و هم محدود عمل کرد. مشروط به سالم بودن محتوا و محدود به میزان مورد نیاز @savaderasanei

در  رژیم مصرف محتوای رسانه ای، باید  هم مشروط و  هم محدود  عمل کرد.
مشروط به سالم بودن محتوا  و  محدود به میزان مورد نیاز
@savaderasanei
در رژیم مصرف محتوای رسانه ای، باید هم مشروط و هم محدود عمل کرد.
مشروط به سالم بودن محتوا و محدود به میزان مورد نیاز
@savaderasanei