🔰الگوي اجتماعي دانش آموزان شرق تهران چه كسي است؟ فاطمه سلطانيان دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه علم و فرهنگ پايان نامه خود را با موضوع الگوهاي اجتماعي دانش آموزان شرق تهران به راهنمايي دكتر حبيب هنري و دكتر رضا شجيع به پايان رسانده كه اين مطالعه داراي نتايج جالب و در خور توجهي است. بر اساس يافته هاي پژوهش: الگوي دانش آموزان دختر: 1️⃣ احسان عليخاني (٣٠ درصد) 2️⃣ مصطفي زماني (٢٠ درصد) 3️⃣ پوريا پورسرخ (١٦ درصد) 4️⃣ شهاب حسيني (١٥ درصد) 5️⃣ آرمين ٢اي اف ام (١٠ درصد) 6️⃣ جاستين بيبر (٩ درصد) الگوي دانش آموزان پسر: 1️⃣ رامبد جوان (٤٩ درصد) 2️⃣ استالونه (٣٤ درصد) 3️⃣ مهراوه شريفي نيا (١٧ درصد) الگوي ورزشي دانش آموزان دختر: 1️⃣ محمد موسوي (٢٨ درصد) 2️⃣ سعيد معروفي (٢٣ درصد) 3️⃣ رونالدو (١٤ درصد) 4️⃣ مسي (١٣ درصد) 5️⃣ سوشا مكاني (٧ درصد) الگوي ورزشي دانش آموزان پسر: 1️⃣ رونالدو (٢٨ درصد) 2️⃣ مسي (١٩ درصد) 3️⃣ معروف (١٦ درصد) 4️⃣ تختي (١٢ درصد) 5️⃣ موسوي (٩ درصد) 6️⃣ سوارز (٧ درصد) پي نوشت: بر اساس تحقيقي مشابه جاستين بيبر، در شمال تهران رتبه اول را كسب نموده است. ✅ به ساطع بپیوندید 👇 🆔 @sateeir @savaderasanei

🔰الگوي اجتماعي دانش آموزان شرق تهران چه كسي است؟

فاطمه سلطانيان دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه علم و فرهنگ پايان نامه خود را با موضوع الگوهاي اجتماعي دانش آموزان شرق تهران به راهنمايي دكتر حبيب هنري و دكتر رضا شجيع به پايان رسانده كه اين مطالعه داراي نتايج جالب و در خور توجهي است. بر اساس يافته هاي پژوهش:

الگوي دانش آموزان دختر:
1️⃣ احسان عليخاني (٣٠ درصد)
2️⃣ مصطفي زماني (٢٠ درصد)
3️⃣ پوريا پورسرخ (١٦ درصد)
4️⃣ شهاب حسيني (١٥ درصد)
5️⃣ آرمين ٢اي اف ام (١٠ درصد)
6️⃣ جاستين بيبر (٩ درصد)

الگوي دانش آموزان پسر:
1️⃣ رامبد جوان (٤٩ درصد)
2️⃣ استالونه (٣٤ درصد)
3️⃣ مهراوه شريفي نيا (١٧ درصد)

الگوي ورزشي دانش آموزان دختر:
1️⃣ محمد موسوي (٢٨ درصد)
2️⃣ سعيد معروفي (٢٣ درصد)
3️⃣ رونالدو (١٤ درصد)
4️⃣ مسي (١٣ درصد)
5️⃣ سوشا مكاني (٧ درصد)

الگوي ورزشي دانش آموزان پسر:
1️⃣ رونالدو (٢٨ درصد)
2️⃣ مسي (١٩ درصد)
3️⃣ معروف (١٦ درصد)
4️⃣ تختي (١٢ درصد)
5️⃣ موسوي (٩ درصد)
6️⃣ سوارز (٧ درصد)

پي نوشت: بر اساس تحقيقي مشابه جاستين بيبر، در شمال تهران رتبه اول را كسب نموده است.

✅ به ساطع بپیوندید 👇
🆔 @sateeir

@savaderasanei