🔴 بخشی از سواد رسانه ای یعنی این سه را نادیده بگیر 👇 1⃣ شنیدم ... 2⃣ گفتند ... 3⃣ می گویند ... ✅ به ساطع بپیوندید 👇 🆔 @sateeir @savaderasanei

🔴 بخشی از سواد رسانه ای یعنی این سه را نادیده بگیر  👇

1⃣ شنیدم ...
2⃣ گفتند ...
3⃣ می گویند ...

✅ به ساطع بپیوندید 👇
🆔 @sateeir

@savaderasanei
🔴 بخشی از سواد رسانه ای یعنی این سه را نادیده بگیر 👇

1⃣ شنیدم ...
2⃣ گفتند ...
3⃣ می گویند ...

✅ به ساطع بپیوندید 👇
🆔 @sateeir

@savaderasanei