#اقناع_مخاطب #تکنیک_ترس 🚩تبلیغ نخ دندان هیچ چیز به اندازه غذای مانده در لای دندان ها جلب توجه نمی کند!!! @savaderasanei

#اقناع_مخاطب
#تکنیک_ترس
🚩تبلیغ نخ دندان
هیچ چیز به اندازه غذای مانده در لای دندان ها جلب توجه نمی کند!!!
@savaderasanei
#اقناع_مخاطب
#تکنیک_ترس
🚩تبلیغ نخ دندان
هیچ چیز به اندازه غذای مانده در لای دندان ها جلب توجه نمی کند!!!
@savaderasanei
هیچ چیز به اندازه غذای مانده در لای دندان ها برای مخاطب شما جلب توجه نمی کند و راه حل آن نخ دندان ماست!
🚩هیچ چیز; حتی دست روی دوش مرد در تصویر اول که شش انگشت دارد😬
🚩هیچ چیز; حتی دستی که در تصویر دوم روی دوش مرد است اما صاحب آن مشخص نیست😜
🚩هیچ چیز; حتی گوش سمت راست مرد در تصویر سوم😁
@savaderasanei