📒 #تکنیک_های_اقناع_مخاطب #شدت_و_اغراق برخی از ساختارهای زبانی باعث می شوند تا ما شدت چیزی را بیشتر احساس کنیم و همین مسئله باعث شود تا برای انجام کاری اقناع شویم. صفات عالی (ترین) یکی از این ساختارهاست. 📎مثال : «این نوشابه قند کمتری به نسبت نوشابه های دیگر دارد» همین مقایسه ساده می تواند یک فرد چاق را قانع کند که بیشتر از این نوشابه ها استفاده کند. کلمات مبالغه آمیز هم به همین شکل می تواند شدت و حدت ایجاد کند. «اعجاب برانگیز»، «برای همیشه»، «باور نکردنی» و کلماتی از این قبیل می توانند با اغراق در موضوع روی ذهنیت مخاطب در پیام های رسانه ای تاثیر بگذارند. 🚩در واقع در این تکنیک، تولید کنندگان پیام با بزرگنمایی برخی از ویژگی های محصول، که در بیشتر موارد همراه با چاشنی طنز و شوخی هستند، سعی در اقناع مخاطب دارند. 👇 @savaderasanei

📒 #تکنیک_های_اقناع_مخاطب
#شدت_و_اغراق
برخی از ساختارهای زبانی باعث می شوند تا ما شدت چیزی را بیشتر احساس کنیم و همین مسئله باعث شود تا برای انجام کاری اقناع شویم. صفات عالی (ترین) یکی از این ساختارهاست.

📎مثال : «این نوشابه قند کمتری به نسبت نوشابه های دیگر دارد» همین مقایسه ساده می تواند یک فرد چاق را قانع کند که بیشتر از این نوشابه ها استفاده کند.

کلمات مبالغه آمیز هم به همین شکل می تواند شدت و حدت ایجاد کند. «اعجاب برانگیز»، «برای همیشه»، «باور نکردنی» و کلماتی از این قبیل می توانند با اغراق در موضوع روی ذهنیت مخاطب در پیام های رسانه ای تاثیر بگذارند.
🚩در واقع در این تکنیک، تولید کنندگان پیام با بزرگنمایی برخی از ویژگی های محصول، که در بیشتر موارد همراه با چاشنی طنز و شوخی هستند، سعی در اقناع مخاطب دارند.
👇
@savaderasanei