🚩حواسمان باشد که امروزه بیشتر ترجیح می دهیم ببینیم تا اینکه بخوانیم یا گوش دهیم. به سبک زندگی رسانه ای خود نگاه کن! @savaderasanei

🚩حواسمان باشد که امروزه بیشتر ترجیح می دهیم  ببینیم تا اینکه بخوانیم یا گوش دهیم.
به سبک زندگی رسانه ای خود نگاه کن!
@savaderasanei
🚩حواسمان باشد که امروزه بیشتر ترجیح می دهیم ببینیم تا اینکه بخوانیم یا گوش دهیم.
به سبک زندگی رسانه ای خود نگاه کن!
@savaderasanei