دعوتنامه فضای مجازی همایش ملی سواد رسانه ای و مسئولیت اجتماعی ♦️افزایش سواد رسانه ای مسئولیت اجتماعی ما است. @MLiteracy 👇 @savaderasanei

دعوتنامه فضای مجازی همایش ملی سواد رسانه ای و مسئولیت اجتماعی

♦️افزایش سواد رسانه ای مسئولیت اجتماعی ما است.
@MLiteracy

👇
@savaderasanei
دعوتنامه فضای مجازی همایش ملی سواد رسانه ای و مسئولیت اجتماعی

♦️افزایش سواد رسانه ای مسئولیت اجتماعی ما است.
@MLiteracy

👇
@savaderasanei