🔴 #داروهایی که سبب #پوکی_استخوان (کاهش توده ی استخوان) می شوند: ♦️ #آنتی_اسیدهای حاوی #آلومینیوم ♦️ #کورتیکواستروئیدها ♦️ #سیکلوسپورین ♦️ #هپارین ♦️ #لازیکس و #دیورتیکهای_تیازیدی ♦️ #لیتیوم ♦️ #متوتروکسات ♦️ #فنوباربیتال ♦️ #مشتقات_فنوتیزین ♦️ #فنی_توئین ( #دیلانتون) ♦️ #هورمون_های_تیروئیدی ♦️ #تتراسایکلین
🔴 #داروهایی که سبب #پوکی_استخوان (کاهش توده ی استخوان) می شوند:


♦️ #آنتی_اسیدهای حاوی #آلومینیوم
♦️ #کورتیکواستروئیدها
♦️ #سیکلوسپورین
♦️ #هپارین
♦️ #لازیکس و #دیورتیکهای_تیازیدی
♦️ #لیتیوم
♦️ #متوتروکسات
♦️ #فنوباربیتال
♦️ #مشتقات_فنوتیزین
♦️ #فنی_توئین ( #دیلانتون)
♦️ #هورمون_های_تیروئیدی
♦️ #تتراسایکلین