تو اتوبان داشتم لایی میکشیدم یه زانتیا اومد کنارم گفت: داری لایی میکشی؟ گفتم نه دارم واسه عمت عربی میرقصم. گفت کنترل نامحسوس ام بزن بغل شاباشتو بدم !
تو اتوبان داشتم لایی میکشیدم
یه زانتیا اومد کنارم گفت: داری لایی میکشی؟
گفتم نه دارم واسه عمت عربی میرقصم.
گفت کنترل نامحسوس ام
بزن بغل شاباشتو بدم !
تو اتوبان داشتم لایی میکشیدم
یه زانتیا اومد کنارم گفت: داری لایی میکشی؟
گفتم نه دارم واسه عمت عربی میرقصم.
گفت کنترل نامحسوس ام
بزن بغل شاباشتو بدم !
😂😂😂😂😂😂