✅ضربان قلب در جنین: 120-140 : نوزاد دختر و 140-160 مربوط به جنس پسر میباشد. ✅میزان تکان های جنین تا هفته 24 معمولا حس نمیشود و در فاصله هفته های 24تا32به اوج خود میرسد و مجدد از هفته 32کم تر خواهد شد. در صورت عدم مشاهده حرکت جنین حتما یک مایع شیرین میل کنید و به پهلو چپ استراحت بفرمایید.تعداد حرکات لازم در ساعت دو الی سه تکان کافیست جهت تایید حیات جنین. ✅حالات قرارگیری جفت جنین (قدامی و خلفی و سرراهی است) "که حالت نرمال قدامی است برای ما. اما اگر حالت قرارگیری جفت خلفی هم گزارش شود جای نگرانی نیست(در این حالت تکان های جنین کم تر حس خواهد شد) . تنها حالت خطرساز برای ما جفت سرراهی است. ✅میزان نرمال وزن جنین در ماه اخر (هفته 38) میزان 3کیلو و چهارصد گرم الی ششصد گرم میباشد.تا هفته چهلم یعنی هفته آخر. ✅حالت نرمال و مناسب قرارگیری جنین حالت سفالیک میباشد. ✅قلب جنین در هفته پنجم تشکیل میشود اما میتواند این امر در هفته ششم، هفتم، نهایتا هشتم هم شکل بگیرد. بیتا مرادی: کارشناس زنان زایمان مامایی🌹
✅ضربان قلب در جنین:
120-140 : نوزاد دختر و 140-160 مربوط به جنس پسر میباشد.

✅میزان تکان های جنین تا هفته 24 معمولا حس نمیشود و در فاصله هفته های 24تا32به اوج خود میرسد و مجدد از هفته 32کم تر خواهد شد.

در صورت عدم مشاهده حرکت جنین حتما یک مایع شیرین میل کنید و به پهلو چپ استراحت بفرمایید.تعداد حرکات لازم در ساعت دو الی سه تکان کافیست جهت تایید حیات جنین.


✅حالات قرارگیری جفت جنین (قدامی و خلفی و سرراهی است) "که حالت نرمال قدامی است برای ما. اما اگر حالت قرارگیری جفت خلفی هم گزارش شود جای نگرانی نیست(در این حالت تکان های جنین کم تر حس خواهد شد) . تنها حالت خطرساز برای ما جفت سرراهی است.

✅میزان نرمال وزن جنین در ماه اخر (هفته 38) میزان 3کیلو و چهارصد گرم الی ششصد گرم میباشد.تا هفته چهلم یعنی هفته آخر.

✅حالت نرمال و مناسب قرارگیری جنین حالت سفالیک میباشد.

✅قلب جنین در هفته پنجم تشکیل میشود اما میتواند این امر در هفته ششم، هفتم، نهایتا هشتم هم شکل بگیرد.

بیتا مرادی: کارشناس زنان زایمان مامایی🌹