واسه خارشت آبله مرغان چیکار کنیم خواب ندارم ۲روزه
واسه خارشت آبله مرغان چیکار کنیم خواب ندارم ۲روزه