سلام ب همگی دوستان میشه فقط مطالب و صحبت های پزشکی داشته باشین؟ مطالب حاشیه ای از اصل مطالب و اهداف این گروه اولویت بیشتری داره... ممنون🌹
سلام ب همگی
دوستان میشه فقط مطالب و صحبت های پزشکی داشته باشین؟
مطالب حاشیه ای از اصل مطالب و اهداف این گروه اولویت بیشتری داره...
ممنون🌹
سلام ب همگی
دوستان میشه فقط مطالب و صحبت های پزشکی داشته باشین؟
مطالب حاشیه ای از اصل مطالب و اهداف این گروه اولویت بیشتری داره...
ممنون🌹
🙏🙏