دوستان خوشحال بودم مدتی در جوارتون بودم روزتون خوش وخدا نگهدارتون
دوستان خوشحال بودم مدتی در جوارتون بودم
روزتون خوش وخدا نگهدارتون
دوستان خوشحال بودم مدتی در جوارتون بودم
روزتون خوش وخدا نگهدارتون
خانم دکتر