در برخی بانکها فعالیتهایی در زمینه استخراج اطلاعات حوزه مدیریت ریسک انجام میشود اما پردازشهای محاسباتی خیر

در برخی بانکها فعالیتهایی در زمینه استخراج اطلاعات حوزه مدیریت ریسک انجام میشود
اما پردازشهای محاسباتی خیر