در حوزه تحليل و مديريت كلان داده هست

در حوزه تحليل و مديريت كلان داده هست