به برخی از کاربردهای استفاده از BI در صنعت بانکداری در زیر اشاره می شود: 🔺تحلیل و رتبه بندی شعب بر اساس کارایی عملکرد (سطح سود و زیان) 🔺مدیریت اعتبارات و سیستمهای هوشمند هشدار در مواقع عدم کفایت اعتبار 🔺محاسبه درآمد و زیان وام ها بر اساس سطح و میزان حسابها 🔺طبقه بندی مشتریان (Segmentation) با هدف شناسایی مشتریان پر سود و کم سود 🔺گزارشگیری و تحلیل به تفکیک نوع حساب، طبقه مشتری، شعبه، نوع خدمات، زمان و ... 🔺تحلیل ریزش مشتریان (Churn Analysis) به تفکیک طبقه مشتری 🔺افزایش فروش برای مشتریان پر سود و کاهش هزینه ها برای مشتریان کم سود 🔺بهبود ارائه خدمات و پشتیبانی به مشتریان و در نتیجه افزایش وفاداری مشتریان 🔺شناسایی رفتار معاملات شامل رفتار مشتری، الگوی پرداخت و معاملات 🔺حذف بار ترافیکی گزارش های تحلیلی از روی سیستم های عملیاتی بانک 🔺افزایش سرعت در تحلیل‌ها و گزارشات و در نتیجه تسریع در فرایند تصمیم 🔺تجهیز مدیران شعب به ابزار تحلیلی برای پیمایش در کلیه داده ها از بیرونی ترین سطح به سطوح درونی drill-down 🔺فراهم کردن بستر تحلیلی-نظارتی بر هزینه های مربوط به شعب 🔺بررسی اعتبارات اسنادی جهت کاهش اتلاف اعتبار 🔺داده کاوی و کشف روندهای پنهان در داده ها 🔺پیگیری سوء استفاده های مالی و كشف و ردیابی كلاهبرداری و تقلب و پولشویی

به برخی از کاربردهای استفاده از BI در صنعت بانکداری در زیر اشاره می شود:

🔺تحلیل و رتبه بندی شعب بر اساس کارایی عملکرد (سطح سود و زیان)
🔺مدیریت اعتبارات و سیستمهای هوشمند هشدار در مواقع عدم کفایت اعتبار
🔺محاسبه درآمد و زیان وام ها بر اساس سطح و میزان حسابها
🔺طبقه بندی مشتریان (Segmentation) با هدف شناسایی مشتریان پر سود و کم سود
🔺گزارشگیری و تحلیل به تفکیک نوع حساب، طبقه مشتری، شعبه، نوع خدمات، زمان و ...
🔺تحلیل ریزش مشتریان (Churn Analysis) به تفکیک طبقه مشتری
🔺افزایش فروش برای مشتریان پر سود و کاهش هزینه ها برای مشتریان کم سود
🔺بهبود ارائه خدمات و پشتیبانی به مشتریان و در نتیجه افزایش وفاداری مشتریان
🔺شناسایی رفتار معاملات شامل رفتار مشتری، الگوی پرداخت و معاملات
🔺حذف بار ترافیکی گزارش های تحلیلی از روی سیستم های عملیاتی بانک
🔺افزایش سرعت در تحلیل‌ها و گزارشات و در نتیجه تسریع در فرایند تصمیم
🔺تجهیز مدیران شعب به ابزار تحلیلی برای پیمایش در کلیه داده ها از بیرونی ترین سطح به سطوح درونی drill-down
🔺فراهم کردن بستر تحلیلی-نظارتی بر هزینه های مربوط به شعب
🔺بررسی اعتبارات اسنادی جهت کاهش اتلاف اعتبار
🔺داده کاوی و کشف روندهای پنهان در داده ها
🔺پیگیری سوء استفاده های مالی و كشف و ردیابی كلاهبرداری و تقلب و پولشویی