تعریف Agent در ابزارODI : یکی از اجزا مهم ODI است در زمان طراحی (design time) شما اشیا مختلفی در ODI مانند پروژه ها،سناریوها و کدهای ETL را بر اساس نیازهای کسب و کار خود طراحی و تولید میکنید.تمام این موارد در قالب Metadata درون Repository ذخیره می شود. در حقیقت agent یک برنامه جاوایی سبک و کوچک است که وظیفه استخراج کدهای تولید شده توسط شما از repository و اجرای آنها را در فواصل زمانی مشخص شده برعهده خواهد داشت.

تعریف Agent در ابزارODI :
یکی از اجزا مهم ODI است در زمان طراحی (design time) شما اشیا مختلفی در ODI مانند پروژه ها،سناریوها و کدهای ETL را بر اساس نیازهای کسب و کار خود طراحی و تولید میکنید.تمام این موارد در قالب Metadata درون Repository ذخیره می شود.
در حقیقت agent یک برنامه جاوایی سبک و کوچک است که وظیفه استخراج کدهای تولید شده توسط شما از repository و اجرای آنها را در فواصل زمانی مشخص شده برعهده خواهد داشت.