دوستان عزيز لطفاً به فايل صوتي بالا گوش دهيد. در اين فايل چند سوال همراه با جواب (ها) ارائه شده است. سعي كنيد اين فايل را بر روي كاغذ پياده سازي كرده تا پس از گذاشتن سوال و جواب ها از سطح شنيداري خود نيز مطلع شويد. فردا سوال ها و پاسخ هاي اين فايل نمايش داده خواهد شد. موفق باشيد!

دوستان عزيز لطفاً به فايل صوتي بالا گوش دهيد. در اين فايل چند سوال همراه با جواب (ها) ارائه شده است. سعي كنيد اين فايل را بر روي كاغذ پياده سازي كرده تا پس از گذاشتن سوال و جواب ها از سطح شنيداري خود نيز مطلع شويد. فردا سوال ها و پاسخ هاي اين فايل نمايش داده خواهد شد. موفق باشيد!