سلام دوستان چون امروز تقريباً كل ايران برف اومده گفتم يك متن در مورد برف براتون بنويسم كه براي تقويت شنيداري (écoute) خيلي خوب مي تونه باشه. اين متنو خودم نوشتم و كمي سريع صحبت مي كنم كه طبيعي تر باشه. شايد موقع مصاحبه از شما چنين سوالي پرسيدن، كي مي دونه! خوب گوش كنيد، بعد به متن نگاه كنيد!!! 👇🏻👇🏻👇🏻

سلام دوستان چون امروز تقريباً كل ايران برف اومده گفتم يك متن در مورد برف براتون بنويسم كه براي تقويت شنيداري (écoute) خيلي خوب مي تونه باشه. اين متنو خودم نوشتم و كمي سريع صحبت مي كنم كه طبيعي تر باشه.
شايد موقع مصاحبه از شما چنين سوالي پرسيدن، كي مي دونه!
خوب گوش كنيد، بعد به متن نگاه كنيد!!!

👇🏻👇🏻👇🏻