يه كتاب خوب كم حجم براي آموزش زبان فرانسه از پايه براي كسايي كه زبان انگليسي بلد هستند (يا كسايي كه فرانسه بلدن مي خوان انگليسي شون را تقويت كنند).👆🏻👆🏻👆🏻

يه كتاب خوب كم حجم براي آموزش زبان فرانسه از پايه براي كسايي كه زبان انگليسي بلد هستند (يا كسايي كه فرانسه بلدن مي خوان انگليسي شون را تقويت كنند).👆🏻👆🏻👆🏻