♦️نحوه تست سنسور دور موتور بدون هیچ گونه وسیله‌ای @carcitroen اگر موتور روشن نشود احتمال خرابی سنسور دور موتور وجود دارد. اگر روشن نشد تست زیر را انجام دهید. 1. سوئیچ را باز ڪنید. قاعدتا صدای پمپ را می شنوید. اگه نمی شنوید اصولا یا پمپ یا فیوز آن یا رله دوبل مشڪل دارد. @carcitroen اما اگر صدای پمپ بنزین را شنیدید به مر حله دو بروید. 2. به یڪ نفر دیگر بگویید گوشش را روی صندلی عقب و نزدیڪترین محل به پمپ بنزین بگذارد. اگر زمان استارت زدن صدای پمپ شنیده نشود سنسور دور موتور خراب است. @carcitroen

♦️نحوه تست سنسور دور موتور
بدون هیچ گونه وسیله‌ای
@carcitroen
اگر موتور روشن نشود احتمال خرابی سنسور دور موتور وجود دارد. اگر روشن نشد تست زیر را انجام دهید.

1. سوئیچ را باز ڪنید.
قاعدتا صدای پمپ را می شنوید.
اگه نمی شنوید اصولا یا پمپ یا فیوز آن یا رله دوبل مشڪل دارد.
@carcitroen
اما اگر صدای پمپ بنزین را شنیدید به مر حله دو بروید.
2. به یڪ نفر دیگر بگویید گوشش را روی صندلی عقب و نزدیڪترین محل به پمپ بنزین بگذارد.
اگر زمان استارت زدن صدای پمپ شنیده نشود سنسور دور موتور خراب است.@carcitroen