روشن شدن چراغ چڪ در پژو 207/206 در صورت مراجعه خودرو 207 و 206 با سیستم انژڪتور Bosch Me17 با ایراد روشن شدن چراغ چڪ در حرڪت و عدم گاز خوردن خودرو و درج خطای عدم ارتباط دریچه گاز و پدال گاز قبل از تعویض قطعه ابتدا اینترڪانڪتور رابط بین دسته سیم اصلی و موتور در محفظه موتور بررسی شود در اڪثر مواقع عقب‌نشینی پین ها و یا چرب شدن باعث اتصال ناقص میشود ڪه با ریورڪ ڪانڪتور مشڪل برطرف می شود

روشن شدن چراغ چڪ در پژو 207/206

در صورت مراجعه خودرو 207 و 206 با سیستم انژڪتور Bosch Me17 با ایراد روشن شدن چراغ چڪ در حرڪت و عدم گاز خوردن خودرو و درج خطای عدم ارتباط دریچه گاز و پدال گاز قبل از تعویض قطعه ابتدا اینترڪانڪتور رابط بین دسته سیم اصلی و موتور در محفظه موتور بررسی شود
در اڪثر مواقع عقب‌نشینی پین ها و یا چرب شدن باعث اتصال ناقص میشود ڪه با ریورڪ ڪانڪتور مشڪل برطرف می شود