خودرو صبح استارت نمی زنه 1 _ خالی شدن شارژ باطری (احتمال خرابی باطری _ شارژ نڪردن دینام _ روشن ماندن یڪی از لامپ های خودرو در حالت خاموش بودن خودرو 2 _ شل بودن و یا سولفات ڪردن سر باطری 3 _ خرابی سویچ 4 _ قطع بودن ڪابل برق و سیم اتوماتیڪ 5 خراب بودن استارت

خودرو صبح استارت نمی زنه


1 _ خالی شدن شارژ باطری (احتمال خرابی باطری _ شارژ نڪردن دینام _ روشن ماندن یڪی از لامپ های خودرو در حالت خاموش بودن خودرو

2 _ شل بودن و یا سولفات ڪردن سر باطری

3 _ خرابی سویچ

4 _ قطع بودن ڪابل برق و سیم اتوماتیڪ

5 خراب بودن استارت