صبح است و صبوح است بر این بام برآییم از ثور گریزیم و به برج قمر آییم پیڪار نجوییم و ز اغیار نگوییم هنگام وصال است بدان خوش صُوَر آییم 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

صبح است و صبوح است
بر این بام برآییم
از ثور گریزیم و
به برج قمر آییم
پیڪار نجوییم و
ز اغیار نگوییم
هنگام وصال است
بدان خوش صُوَر آییم
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹