#پرسش_پاسخ_فنی_خودرو ❓با گاز ندادن دنده اتوماتیڪ خودرو #معڪوسهای_ناگهانی میدهد و روان ڪار نمیڪند؟👇👇 1⃣اتصال گیربڪس از تنظیم خارج شده و یا خراب شده است. 2⃣میزان روغن در گیربڪس درست نیست. 3⃣در گیربڪس مشڪل درونی ایجاد شده 4⃣مشڪلی در موتور ایحاد شده. 5⃣در سیستمهای ڪنترل گیربڪس الڪترونیڪی مشڪلی ایجاد شده است.

#پرسش_پاسخ_فنی_خودرو

❓با گاز ندادن دنده اتوماتیڪ خودرو #معڪوسهای_ناگهانی میدهد و روان ڪار نمیڪند؟👇👇

1⃣اتصال گیربڪس از تنظیم خارج شده و یا خراب شده است.
2⃣میزان روغن در گیربڪس درست نیست.
3⃣در گیربڪس مشڪل درونی ایجاد شده
4⃣مشڪلی در موتور ایحاد شده.
5⃣در سیستمهای ڪنترل گیربڪس الڪترونیڪی مشڪلی ایجاد شده است.