تشخیص بین صدای بلبرینگ ڪلاج و بلبرینگ گیربڪس ڪلاج گیری ڪنید 👇 اگر صدا قطع شد, بلبرینگ شفت ورودی گیربڪس ایراد دارد, اگر صدا قطع نشد و بیشتر شد, بلبرینگ ڪلاج معیوب است,

تشخیص بین صدای بلبرینگ ڪلاج و بلبرینگ گیربڪس

ڪلاج گیری ڪنید 👇

اگر صدا قطع شد, بلبرینگ شفت ورودی گیربڪس ایراد دارد,

اگر صدا قطع نشد و بیشتر شد, بلبرینگ ڪلاج معیوب است,