✅ چرا در روغن موتورهای خودروهای امروزی از ویسڪوزیته های 10w-40 یا پایینتر 5w-30 استفاده میڪنن؟ به این سوال اینگونه باید پاسخ داد: 1⃣ بطور ڪلی هر روز با پیشرفت صنعت ریخته گری و ماشین ڪاری میتوانخ قطعاتی با تلرانس ڪمتر(دقت بیشتر) تولید ڪرد،یعنی فاصله خلاصی یا لقی بین قطعاتی ڪه روی هم بواسطه مواد روانڪار میلغزند ڪمتر شده.پس استفاده از روغن هایی با ویسڪوزیته بالاتر(سفت تر)اشتباه است زیرا منجر به ڪاهش سرعت جریان روغن در موتور میشود(آسیب به قطعات موتور و تولید صدای بیشتر) 2⃣ (تایپیت) سوپاپ های سرسیلندر خودروهای امروزی به واسطه ی (تایپیت)های هیدرولیڪی باز و بسته میشوند.به بیان ساده تر میتوان گفت ڪه این قطعه مانند بالشتی پر از روغن بین میل سوپاپ و سوپاپ قرار میگیرد. و اما دلیل استفاده از این قطعه چیست؟ اولآ،فاصله لقی(فیلر) سوپاپ ها را بدون دخالت دست همواره بطور دقیق و خودڪار تنظیم نموده. ثانیا،مقدار باز شدن سوپاپ ها را با توجه به دور موتور ڪنترل میڪند.یعنی هر چه دور موتور بالاتر برود(فشار روغن بیشتر)،سوپاپ بیشتر باز شده و هوای بیشتری وارد سیلندر میشود،پس قدرت بیشتری تولید میشود. پس میتوان اینگونه مثال زد ڪه: اگر بجای روغن 10w-40 از 20w-50 استفاده ڪنیم عملڪرد تایپیت ها دچار مشڪل میشود،ڪه باعث میشود عملڪرد ڪل موتور مختل،راندمان ڪاهش یافته و مهمتر از همه مصرف سوخت افزایش یابد! موتور های خودروهای از قبیل (206)tu5,زانتیا،تیبا،سمند ملی،تویوتا ڪمری و...از این دسته اند.عمدتا موتورهای طراحی سال1995 به بالا از این تڪنولوژی سود می برند.

✅ چرا در روغن موتورهای خودروهای امروزی از ویسڪوزیته های 10w-40 یا پایینتر 5w-30 استفاده میڪنن؟

به این سوال اینگونه باید پاسخ داد:
1⃣ بطور ڪلی هر روز با پیشرفت صنعت ریخته گری و ماشین ڪاری میتوانخ قطعاتی با تلرانس ڪمتر(دقت بیشتر) تولید ڪرد،یعنی فاصله خلاصی یا لقی بین قطعاتی ڪه روی هم بواسطه مواد روانڪار میلغزند ڪمتر شده.پس استفاده از روغن هایی با ویسڪوزیته بالاتر(سفت تر)اشتباه است زیرا منجر به ڪاهش سرعت جریان روغن در موتور میشود(آسیب به قطعات موتور و تولید صدای بیشتر)
2⃣ (تایپیت)
سوپاپ های سرسیلندر خودروهای امروزی به واسطه ی (تایپیت)های هیدرولیڪی باز و بسته میشوند.به بیان ساده تر میتوان گفت ڪه این قطعه مانند بالشتی پر از روغن بین میل سوپاپ و سوپاپ قرار میگیرد.
و اما دلیل استفاده از این قطعه چیست؟

اولآ،فاصله لقی(فیلر) سوپاپ ها را بدون دخالت دست همواره بطور دقیق و خودڪار تنظیم نموده.

ثانیا،مقدار باز شدن سوپاپ ها را با توجه به دور موتور ڪنترل میڪند.یعنی هر چه دور موتور بالاتر برود(فشار روغن بیشتر)،سوپاپ بیشتر باز شده و هوای بیشتری وارد سیلندر میشود،پس قدرت بیشتری تولید میشود.
پس میتوان اینگونه مثال زد ڪه:
اگر بجای روغن 10w-40 از 20w-50 استفاده ڪنیم عملڪرد تایپیت ها دچار مشڪل میشود،ڪه باعث میشود عملڪرد ڪل موتور مختل،راندمان ڪاهش یافته و مهمتر از همه مصرف سوخت افزایش یابد!
موتور های خودروهای از قبیل (206)tu5,زانتیا،تیبا،سمند ملی،تویوتا ڪمری و...از این دسته اند.عمدتا موتورهای طراحی سال1995 به بالا از این تڪنولوژی سود می برند.