روش ریست ڪردن چراغ تایم سرویس مگان بدون استفاده از دستگاه دیاگ ابتدا خودرو را روشن ڪنید. سپس دڪمه روی دسته برف پاڪ ڪن را فشار دهید تا داخل پنل پشت آمپر گزینه ادونس سرویس نمایان شود( چند بار باید دڪمه را بزنید) بعد از نمایان شدن، دڪمه را در حالت فشرده آنقدر نگه می داریم تا شروع به چشمڪ زدن ڪند. در انتها خودرو را خاموش و سپس روشن می ڪنیم. نمایش چراغ اخطار Lamp Fault در صفحه نمایش جلو آمپر در خودروهای با سیستم MUX و SMS MUX نشانه سوختن یڪی از لامپ ها یا ایراد پیڪر بندی نودهای مربوطه می باشد ڪه می توان توسط دستگاه عیب یاب نسبت به رفع ایراد اقدام نمود. به طور مثال: می بایست چراغ های خطر عقب از نظر LED و استاندارد بودن و یا تعداد لامپ های دنده عقب در پیڪر بندی نود CCN مورد بررسی قرار داد نحوه خاموش نمودن چراغ سرویس (آچار) در خودروهای با سیستم مالتی پلڪس ماڪس، اڪو ماڪس و SMS ماڪس از طریق دو عدد ڪلید در جلو آمپر امڪان پذیر است. بدین صورت ڪه ابتدا با ڪلید سمت راست وارد منوی تنظیمات صفحه نمایش در جلو آمپر می شویم، پس از نمایش منوی تنظیمات همان ڪلید را نگه داشته تا وارد منوی تنظیمات روغن شود. سپس از طریق ڪلید سمت چپ مقدار مسافت نمایش داده شده در آیتم های روغن، فیلتر روغن و فیلتر هوا را افزایش می دهیم تا مقدار ڪیلومتر خودرو ڪمتر از ڪیلومتر تنظیم شده شود.

روش ریست ڪردن چراغ تایم سرویس مگان بدون استفاده از دستگاه دیاگ

ابتدا خودرو را روشن ڪنید.
سپس دڪمه روی دسته برف پاڪ ڪن را فشار دهید تا داخل پنل پشت آمپر گزینه ادونس سرویس نمایان شود( چند بار باید دڪمه را بزنید)
بعد از نمایان شدن، دڪمه را در حالت فشرده آنقدر نگه می داریم تا شروع به چشمڪ زدن ڪند.
در انتها خودرو را خاموش و سپس روشن می ڪنیم.

نمایش چراغ اخطار Lamp Fault در صفحه نمایش جلو آمپر در خودروهای با سیستم MUX و SMS MUX نشانه سوختن یڪی از لامپ ها یا ایراد پیڪر بندی نودهای مربوطه می باشد ڪه می توان توسط دستگاه عیب یاب نسبت به رفع ایراد اقدام نمود.
به طور مثال: می بایست چراغ های خطر عقب از نظر LED و استاندارد بودن و یا تعداد لامپ های دنده عقب در پیڪر بندی نود CCN مورد بررسی قرار داد

نحوه خاموش نمودن چراغ سرویس (آچار) در خودروهای با سیستم مالتی پلڪس ماڪس، اڪو ماڪس و SMS ماڪس از طریق دو عدد ڪلید در جلو آمپر امڪان پذیر است.
بدین صورت ڪه ابتدا با ڪلید سمت راست وارد منوی تنظیمات صفحه نمایش در جلو آمپر می شویم، پس از نمایش منوی تنظیمات همان ڪلید را نگه داشته تا وارد منوی تنظیمات روغن شود. سپس از طریق ڪلید سمت چپ مقدار مسافت نمایش داده شده در آیتم های روغن، فیلتر روغن و فیلتر هوا را افزایش می دهیم تا مقدار ڪیلومتر خودرو ڪمتر از ڪیلومتر تنظیم شده شود.