علت های ڪپ (ڪوپ) ڪردن موتور معمولاً ڪوپ ڪردن موتور در 206 و 207 برای : 1⃣خرابی، ڪثیف یا چرب بودن سنسور اڪسیژن با علائم : خام سوزی بنزین، بوی بد اگزوز 2⃣خرابی، ڪثیف یا چرب بودن سنسور فشار هوای ورودی (مپ سنسور ) است 3⃣خرابی، ڪثیف یا چرب بودن سنسور دور موتور (دور در دقیقه) باشد 4⃣ افت فشار بنزین ورودی ناشی از ضعیف شدن پمپ بنزین یا ڪیپ شدن فیلتر بنزین 5⃣خرابی، ڪثیف یا چرب بودن و گشاد ڪردن انژڪتورها به مرور زمان 6⃣خرابی، ڪثیف یا چرب بودن و عملڪرد نادرست دیچه گاز ضعیف شدن ڪویل مشڪل در برق رسانی ڪویل برق دزدی وایر شمع ها 7⃣خرابی، ڪثیف یا چرب بودن و یا مناسب نبودن و یا عمر بالای شمع ها 8⃣تایم نبودن تسمه تایم 9⃣مشڪل در سیستم خنڪ ڪننده و بالا رفتن دمای آب : خرابی ترموستات ، نشتی در رادیاتور آب ڪم ڪردن ، عملڪرد نادرست فن 🔟عملڪرد نادرست جعبه فیوز موتور یا همان BM34 ، BSM

علت های ڪپ (ڪوپ) ڪردن موتور

معمولاً ڪوپ ڪردن موتور در 206 و 207 برای :

1⃣خرابی، ڪثیف یا چرب بودن سنسور اڪسیژن با علائم : خام سوزی بنزین، بوی بد اگزوز

2⃣خرابی، ڪثیف یا چرب بودن سنسور فشار هوای ورودی (مپ سنسور ) است

3⃣خرابی، ڪثیف یا چرب بودن سنسور دور موتور (دور در دقیقه) باشد4⃣ افت فشار بنزین ورودی ناشی از ضعیف شدن پمپ بنزین یا ڪیپ شدن فیلتر بنزین

5⃣خرابی، ڪثیف یا چرب بودن و گشاد ڪردن انژڪتورها به مرور زمان
6⃣خرابی، ڪثیف یا چرب بودن و عملڪرد نادرست دیچه گاز
ضعیف شدن ڪویل
مشڪل در برق رسانی ڪویل
برق دزدی وایر شمع ها

7⃣خرابی، ڪثیف یا چرب بودن و یا مناسب نبودن و یا عمر بالای شمع ها

8⃣تایم نبودن تسمه تایم

9⃣مشڪل در سیستم خنڪ ڪننده و بالا رفتن دمای آب : خرابی ترموستات ، نشتی در رادیاتور آب ڪم ڪردن ، عملڪرد نادرست فن

🔟عملڪرد نادرست جعبه فیوز موتور یا همان BM34 ، BSM