⁉️پرسش و پاسخ⁉️ 📛آیا تیڪ آف به اتومبیل صدمه می زند؟⁉️ 🚨 تیڪ آف صدمات بسیار زیادی به اتومبیل وارد می ڪند. خراب شدن ڪلاج ، آسیب دیدن شدید گیربڪس ، از بین رفتن لاستیڪ ، شڪستن دسته موتور ، آسیب دیدن موتور و آسیب دیدن پلوس و دیفرانسیل فقط بعضی از موارد زیان این حرڪت هستند. @carcitroen 📛در اتومبیل های سواری عادی صدمات ناشی از این ڪار حتی با یڪ بار انجام این ڪار قابل درڪ است. در بعضی موارد خرابی آنی ڪلاج و گیربڪس نیز مشاهده شده است. پس بهتر است این ڪار را در محیطی امن و با اتومبیلی قدرتمند و اسپرت انجام داد. 👇👇👇 @carcitroen

⁉️پرسش و پاسخ⁉️

📛آیا تیڪ آف به اتومبیل صدمه می زند؟⁉️


🚨 تیڪ آف صدمات بسیار زیادی به اتومبیل وارد می ڪند. خراب شدن ڪلاج ، آسیب دیدن شدید گیربڪس ، از بین رفتن لاستیڪ ، شڪستن دسته موتور ، آسیب دیدن موتور و آسیب دیدن پلوس و دیفرانسیل فقط بعضی از موارد زیان این حرڪت هستند.
@carcitroen
📛در اتومبیل های سواری عادی صدمات ناشی از این ڪار حتی با یڪ بار انجام این ڪار قابل درڪ است. در بعضی موارد خرابی آنی ڪلاج و گیربڪس نیز مشاهده شده است. پس بهتر است این ڪار را در محیطی امن و با اتومبیلی قدرتمند و اسپرت انجام داد.
👇👇👇
@carcitroen