🔲 دلايل استشمام بوي بنزين در داخل اتاق خودرو ( ساندرو ، تندر 90 ) 1️⃣ خرابي واشر درب پمپ بنزين ( زير صندلي عقب 2️⃣ استفاده از بنزين سوپر ( در گرما، بعلت اكتان بالا و تبخير سريع و خارج شدن از لوله بخار بنزين، بعلت كوتاه بودن لوله بخار بنزين ) 3️⃣ خرابي درب باك

🔲 دلايل استشمام بوي بنزين در داخل اتاق خودرو ( ساندرو ، تندر 90 )

1️⃣ خرابي واشر درب پمپ بنزين ( زير صندلي عقب
2️⃣ استفاده از بنزين سوپر ( در گرما، بعلت اكتان بالا و تبخير سريع و خارج شدن از لوله بخار بنزين، بعلت كوتاه بودن لوله بخار بنزين )
3️⃣ خرابي درب باك