@carcitroen چه زمانی واشر سرسیلندر می‌سوزد؟ اگر آب رادیاتور ڪم باشد به موتور و واتر پمپ خودرو فشار وارد می‌شود و گاهی اوقات باعث سوختن واشر سر سیلندر خواهد شد ڪه تعمیر آن هزینه سنگینی خواهد داشت. گرمای بیش از حد موتور، زدن جوش ڪاذب در رادیاتور، وجود آب در سرپیستون‌ها، مخلوط شدن آب و روغن، دیر روشن شدن موتور، بد ڪار ڪردن موتور، خروج بخار آب از اگزوز و رنگ روغن موتور تقریباً به صورت شیری رنگ خواهد بود و همچنین كم شدن قدرت و كشش موتور از دیگر اعلام سوختن واشر سرسیلندر هستند. ۱. آب رادیاتور ڪم باشد. ۲. مجراهای عبور آب در موتور مسدود شود. ۳. خنڪ نشدن آب رادیاتور به دلیل رسوب و یا نقص در عملڪرد پروانه. ۴. نقص فنی در ترموستات. ۵. نقص فنی در واتر پمپ و عدم گردش جریان آب در موتور. ۶. پیچ خوردگی شلنگ‌های ورودی و خروجی رادیاتور. ۷. رانندگی طولانی در ترافیڪ و فشار بر موتور در فصل گرما. توجه: سوختن واشر سرسیلندر در یڪ لحظه و یڪ دقیقه اتفاق نمی‌افتد بلڪه اول آب رادیاتور داغ می‌شود و حرارت افزایش پیدا می‌ڪند و چند دقیقه بعد از رسیدن آمپر به خط قرمز تازه صدمه دیدن واشر شروع می‌شود. @carcitroen

@carcitroen
چه زمانی واشر سرسیلندر می‌سوزد؟


اگر آب رادیاتور ڪم باشد به موتور و واتر پمپ خودرو فشار وارد می‌شود و گاهی اوقات باعث سوختن واشر سر سیلندر خواهد شد ڪه تعمیر آن هزینه سنگینی خواهد داشت.
گرمای بیش از حد موتور، زدن جوش ڪاذب در رادیاتور، وجود آب در سرپیستون‌ها، مخلوط شدن آب و روغن، دیر روشن شدن موتور، بد ڪار ڪردن موتور، خروج بخار آب از اگزوز و رنگ روغن موتور تقریباً به صورت شیری رنگ خواهد بود و همچنین كم شدن قدرت و كشش موتور از دیگر اعلام سوختن واشر سرسیلندر هستند.

۱. آب رادیاتور ڪم باشد.

۲. مجراهای عبور آب در موتور مسدود شود.

۳. خنڪ نشدن آب رادیاتور به دلیل رسوب و یا نقص در عملڪرد پروانه.

۴. نقص فنی در ترموستات.

۵. نقص فنی در واتر پمپ و عدم گردش جریان آب در موتور.

۶. پیچ خوردگی شلنگ‌های ورودی و خروجی رادیاتور.

۷. رانندگی طولانی در ترافیڪ و فشار بر موتور در فصل گرما.

توجه: سوختن واشر سرسیلندر در یڪ لحظه و یڪ دقیقه اتفاق نمی‌افتد بلڪه اول آب رادیاتور داغ می‌شود و حرارت افزایش پیدا می‌ڪند و چند دقیقه بعد از رسیدن آمپر به خط قرمز تازه صدمه دیدن واشر شروع می‌شود.
@carcitroen