@carcitroen ⭕️روش ریست ڪردن چراغ تایم سرویس مگان بدون استفاده از دستگاه دیاگ؛ @carcitroen 💠ابتدا خودرو را روشن ڪنید. 🔹سپس دڪمه روی دسته برف پاڪ ڪن را فشار دهید تا داخل پنل پشت آمپر گزینه ادونس سرویس نمایان شود( چند بار باید دڪمه را بزنید) 🔹بعد از نمایان شدن، دڪمه را در حالت فشرده آنقدر نگه می داریم تا شروع به چشمڪ زدن ڪند. @carcitroen 🔹در انتها خودرو را خاموش و سپس روشن می ڪنیم carcitroen2

@carcitroen
⭕️روش ریست ڪردن چراغ تایم سرویس مگان بدون استفاده از دستگاه دیاگ؛
@carcitroen
💠ابتدا خودرو را روشن ڪنید.
🔹سپس دڪمه روی دسته برف پاڪ ڪن را فشار دهید تا داخل پنل پشت آمپر گزینه ادونس سرویس نمایان شود( چند بار باید دڪمه را بزنید)
🔹بعد از نمایان شدن، دڪمه را در حالت فشرده آنقدر نگه می داریم تا شروع به چشمڪ زدن ڪند.
@carcitroen
🔹در انتها خودرو را خاموش و سپس روشن می ڪنیم carcitroen2