👈 عواملی ڪه باعث پارگی تسمه و یا ڪنده شدن دندانه‌های آن می‌گردد: @carcitroen 👇👇👇 1- استفاده زیاد از دورهای بالای موتور بخصوص در دورهای بیش از 4000 دور در دقیقه ڪه باعث استهلاڪ سریع قطعات می‌گردد. 2- عدم استفاده از دنده مناسب بخصوص در سربالائی‌ها و یا عبور از روی سرعت‌گیرها ڪه باعث فشار خیلی زیاد روی موتور و به عبارتی روی این تسمه می‌گردد؛ ڪه در سربالائی حتما از دنده سنگین باید استفاده گردد. 3- خرابی تسمه سفت ڪن ڪه در صورت گیرپاژ ڪردن آن باعث ڪشیدگی و پارگی تسمه تایم خواهد شد. @carcitroen2 4- زیاد سفت ڪردن تسمه ڪه در ابتدا باعث خرابی تسمه سفت ڪن و در نهایت خرابی تسمه خواهد شد. @carcitroen 5- تسمه‌های نامرغوب در بازار به وفور یافت می‌شود ڪه توان تحمل بارهای زیاد را ندارند و به سرعت مستهلڪ می‌گردند. لازم است جهت خرید یڪ تسمه مناسب با یڪ تعمیر ڪار مجرب مشورت نمایید. 6- در صورت خرید تسمه تایم با یڪ بازدید چشمی از عدم شڪستگی در سطح تسمه مطمئن گردید و از تا زدن ویا از قراردان در جای نامناسب (مثل قرار دادن درجعبه ابزار و یا گذاشتن وسایل روی آن) خودداری نمائید و ظاهر ڪلیه دندانه‌های تسمه بازدید گردد و در صورت رویت سیم‌هائی نازڪ شبیه نایلون از آن ناستفاده نگردد. @carcitroen 7- رانندگی بدون تنش بر موتور شرط اصلی جهت جلوگیری از استهلاڪ ڪلیه قطعات خواهد شد. @carcitroen

👈 عواملی ڪه باعث پارگی تسمه و یا ڪنده شدن دندانه‌های آن می‌گردد:

@carcitroen

👇👇👇
1- استفاده زیاد از دورهای بالای موتور بخصوص در دورهای بیش از 4000 دور در دقیقه ڪه باعث استهلاڪ سریع قطعات می‌گردد.

2- عدم استفاده از دنده مناسب بخصوص در سربالائی‌ها و یا عبور از روی سرعت‌گیرها ڪه باعث فشار خیلی زیاد روی موتور و به عبارتی روی این تسمه می‌گردد؛ ڪه در سربالائی حتما از دنده سنگین باید استفاده گردد.

3- خرابی تسمه سفت ڪن ڪه در صورت گیرپاژ ڪردن آن باعث ڪشیدگی و پارگی تسمه تایم خواهد شد. @carcitroen2

4- زیاد سفت ڪردن تسمه ڪه در ابتدا باعث خرابی تسمه سفت ڪن و در نهایت خرابی تسمه خواهد شد.
@carcitroen
5- تسمه‌های نامرغوب در بازار به وفور یافت می‌شود ڪه توان تحمل بارهای زیاد را ندارند و به سرعت مستهلڪ می‌گردند.
لازم است جهت خرید یڪ تسمه مناسب با یڪ تعمیر ڪار مجرب مشورت نمایید.

6- در صورت خرید تسمه تایم با یڪ بازدید چشمی از عدم شڪستگی در سطح تسمه مطمئن گردید و از تا زدن ویا از قراردان در جای نامناسب (مثل قرار دادن درجعبه ابزار و یا گذاشتن وسایل روی آن) خودداری نمائید و ظاهر ڪلیه دندانه‌های تسمه بازدید گردد و در صورت رویت سیم‌هائی نازڪ شبیه نایلون از آن ناستفاده نگردد.
@carcitroen
7- رانندگی بدون تنش بر موتور شرط اصلی جهت جلوگیری از استهلاڪ ڪلیه قطعات خواهد شد.
@carcitroen