@carcitroen2 زمانی ڪه اتومبیلی دچار سانحه می شود و آتش میگیرد اغلب مردم از ترس انفجار باڪ ماشین، نمی توانند به حادثه دیدگان ڪمڪ ڪنند و متاسفانه اڪثر مواقع شاهد حوادث ناگوار می شویم در چنین مواقعی قبل از هر اقدام حتما درب باڪ را باز ڪنید. و از آن فاصله بگیرید و سپس با هر وسیله ای ڪه دارید آتش را خاموش ڪنید ، اگر نتوانستید و آتش به باڪ رسید اتفاقی نمی‌افتد نهایتا باڪ ماشین آتش میگیرد و شعله آن از در باڪ مثل شعله افڪن خارج میشود و باڪ ماشین منفجر نمی شود و شما با خیال راحت میتوانید به سرنشینان گرفتار ڪمڪ ڪنید این پیام یڪ آتش نشان است ڪه معتقد است اغلب مردم نمی دانند و عدم آگاهی باعث از دست رفتن جان و مال هموطنان می شود لطفا اطلاع رسانی ڪنید شاید این پیام ساده جان انسانی را نجات دهد @carcitroen2

@carcitroen2
زمانی ڪه اتومبیلی دچار سانحه می شود و آتش میگیرد اغلب مردم از ترس انفجار باڪ ماشین، نمی توانند به حادثه دیدگان ڪمڪ ڪنند و متاسفانه اڪثر مواقع شاهد حوادث ناگوار می شویم

در چنین مواقعی قبل از هر اقدام حتما درب باڪ را باز ڪنید. و از آن فاصله بگیرید و سپس با هر وسیله ای ڪه دارید آتش را خاموش ڪنید ، اگر نتوانستید و آتش به باڪ رسید اتفاقی نمی‌افتد نهایتا باڪ ماشین آتش میگیرد و شعله آن از در باڪ مثل شعله افڪن خارج میشود و باڪ ماشین منفجر نمی شود و شما با خیال راحت میتوانید به سرنشینان گرفتار ڪمڪ ڪنید این پیام یڪ آتش نشان است ڪه معتقد است اغلب مردم نمی دانند و عدم آگاهی باعث از دست رفتن جان و مال هموطنان می شود لطفا اطلاع رسانی ڪنید شاید این پیام ساده جان انسانی را نجات دهد
@carcitroen2