#مربّيان_الهي مولايمان حضرت امير (علیه السلام) با آن عظمت و كبريايی چرا سجده می كند؟ چون وقتی سجده می كند می بيند كه آسمان‌ها و زمين چه می كنند. شما هم دوستان آنها هستيد. معلّم‌هايمان را كوچك ندانيم. آنها دريغ ندارند. شاگردها را مثل خودشان می سازند، همان‌طور كه شأن خدا اين است كه نمونه‌ای از اسما و صفات خودش را بسازد، مظهر اسما و صفات. ديديد اميرالمؤمنين (علیه السلام) را چگونه ساخت؟ اهل بيت (علیهم السلام) هم همين‌طورند. معلّم‌هايی هستند كه شما را به آن سرچشمه‌ای می برند كه خودشان از آن نوشيده‌اند. اين فضل و عنايات آنهاست؛ مال خداست. مبادا احتياط كنی كه اين بزرگ است و ما قابليت نداريم. درست است كه ما هيچ قابليت نداريم، اين حق است و ادب است اما اگر آنها بخواهند بكنند، می شود. اين شأن و آقايی آنهاست. #طوبای_محبّت (مجالس حاج محمد اسماعیل دولابی) کتاب یک - مجلس پنجم - صفحه ٦٦ @toobayemohabat
#مربّيان_الهي

مولايمان حضرت امير (علیه السلام) با آن عظمت و كبريايی چرا سجده می كند؟ چون وقتی سجده می كند می بيند كه آسمان‌ها و زمين چه می كنند. شما هم دوستان آنها هستيد. معلّم‌هايمان را كوچك ندانيم. آنها دريغ ندارند. شاگردها را مثل خودشان می سازند، همان‌طور كه شأن خدا اين است كه نمونه‌ای از اسما و صفات خودش را بسازد، مظهر اسما و صفات. ديديد اميرالمؤمنين (علیه السلام) را چگونه ساخت؟ اهل بيت (علیهم السلام) هم همين‌طورند. معلّم‌هايی هستند كه شما را به آن سرچشمه‌ای می برند كه خودشان از آن نوشيده‌اند. اين فضل و عنايات آنهاست؛ مال خداست.
مبادا احتياط كنی كه اين بزرگ است و ما قابليت نداريم. درست است كه ما هيچ قابليت نداريم، اين حق است و ادب است اما اگر آنها بخواهند بكنند، می شود. اين شأن و آقايی آنهاست.


#طوبای_محبّت (مجالس حاج محمد اسماعیل دولابی)
کتاب یک - مجلس پنجم - صفحه ٦٦

@toobayemohabat