#از_غيب_به_غيب ديدی شما را چقدر بزرگ آفريده است؟ چون كسی كه شما را آفريده است بزرگ است و آنچه را كه آفريده است نيز بزرگ است. از بس مرا بزرگ آفريده است نتوانستم خودم را پيدا كنم، از بس يمين و يسار دارم. كوچك نيستم. اگر در اين عالم سفلي آمدی و گاهی سر به زانو می گذاری، اهل آسمان حق دارند كه تماشايت كنند. وقتی سرت را به سجده می گذاری ملائكه آسمان شما را نگاه می كنند. چون بزرگ وقتی سر به سجده بگذارد بزرگ است. آنها بزرگی اش را می شناسند، گرچه خودم نمی شناسم. وقتی يك جوان سر به سجده می گذارد خيلي محترم است. خداوند به انسان بينايی بدهد كه ببيند خدا به ملائكه چه می گويد؛ اهل آسمان‌ها را خبر می كند كه ببينيد اين جوان چه می كند! او را از گل و خاك آفريدم، جنبه طبيعی به او دادم؛ با اين وجود مرا سجده می كند. ملائكه مأمور آفريده شده‌اند و اين عالم طبيعت را ندارند. می بينند عبدی سر روی زمين گذارده است و خدا را سجده می كند. #طوبای_محبّت (مجالس حاج محمد اسماعیل دولابی) کتاب یک - مجلس پنجم - صفحه ٦٥ @toobayemohabat

#از_غيب_به_غيب


ديدی شما را چقدر بزرگ آفريده است؟ چون كسی كه شما را آفريده است بزرگ است و آنچه را كه آفريده است نيز بزرگ است. از بس مرا بزرگ آفريده است نتوانستم خودم را پيدا كنم، از بس يمين و يسار دارم. كوچك نيستم.
اگر در اين عالم سفلي آمدی و گاهی سر به زانو می گذاری، اهل آسمان حق دارند كه تماشايت كنند. وقتی سرت را به سجده می گذاری ملائكه آسمان شما را نگاه می كنند. چون بزرگ وقتی سر به سجده بگذارد بزرگ است. آنها بزرگی اش را می شناسند، گرچه خودم نمی شناسم. وقتی يك جوان سر به سجده می گذارد خيلي محترم است. خداوند به انسان بينايی بدهد كه ببيند خدا به ملائكه چه می گويد؛ اهل آسمان‌ها را خبر می كند كه ببينيد اين جوان چه می كند! او را از گل و خاك آفريدم، جنبه طبيعی به او دادم؛ با اين وجود مرا سجده می كند. ملائكه مأمور آفريده شده‌اند و اين عالم طبيعت را ندارند. می بينند عبدی سر روی زمين گذارده است و خدا را سجده می كند.


#طوبای_محبّت (مجالس حاج محمد اسماعیل دولابی)
کتاب یک - مجلس پنجم - صفحه ٦٥

@toobayemohabat