# افق_قيامت كلام ائمه(علیهم السلام) را كه فرمودند «دنيای دوستان ما ابتدای برزخ آنان است» قبول كن. مؤمن در دنيا منزل اول برزخ را طی می كند. به سلامتی، جمال امام را كه ديدی به افق قيامت نزديك شده‌ايم. برزخ، قيامت صغری است كه به مجرد ملاقات حجّت خدا وارد آن شديم. قيامت صغری نزديك قيامت كبری است. خيلی نزديك است؛ مثل صبحی است كه می دمد. يك‌وقت می بينی كه چند دقيقه ديگر صبح شد. قرآن از من و شما خبر می گيرد «أَلَيسَ الصُّبحُ بِقَريبٍ»؛ آيا صبح نزديك نيست؟ قرآن از ما توقّع دارد كه درك كنيم. اين خبرگيری قرآن توقّع است. از مؤمنين توقّع دارد كه نزديكی صبح را مشاهده كرده باشند. «اَلَيسَ اللهُ بِكافٍ عَبدَهُ»؛ اين هم توقّع است. توقّع بزرگ از كوچك. خداوند اين‌همه نعمت و رحمت به ما داده است. اگر توقّع داشته باشد كه رشد كرده باشيم، زياد نيست. می فرمايد آيا خدا شما را كافی نيست؟ عزيزان من! اين توقّع بزرگ از كوچك خيلی عزّت است، خيلی آقايی می آورد، گرچه به اين درجه نرسيده باشيم. وقتی می بينيم كه اين توقّع را دارد، كمر آدم خيلی قرص می شود. #طوبای_محبّت (مجالس حاج محمد اسماعیل دولابی) کتاب یک - مجلس پنجم - صفحه ٦٢ @toobayemohabat

# افق_قيامت

كلام ائمه(علیهم السلام) را كه فرمودند «دنيای دوستان ما ابتدای برزخ آنان است» قبول كن. مؤمن در دنيا منزل اول برزخ را طی می كند. به سلامتی، جمال امام را كه ديدی به افق قيامت نزديك شده‌ايم. برزخ، قيامت صغری است كه به مجرد ملاقات حجّت خدا وارد آن شديم. قيامت صغری نزديك قيامت كبری است. خيلی نزديك است؛ مثل صبحی است كه می دمد. يك‌وقت می بينی كه چند دقيقه ديگر صبح شد.
قرآن از من و شما خبر می گيرد «أَلَيسَ الصُّبحُ بِقَريبٍ»؛ آيا صبح نزديك نيست؟ قرآن از ما توقّع دارد كه درك كنيم. اين خبرگيری قرآن توقّع است. از مؤمنين توقّع دارد كه نزديكی صبح را مشاهده كرده باشند. «اَلَيسَ اللهُ بِكافٍ عَبدَهُ»؛ اين هم توقّع است. توقّع بزرگ از كوچك. خداوند اين‌همه نعمت و رحمت به ما داده است. اگر توقّع داشته باشد كه رشد كرده باشيم، زياد نيست. می فرمايد آيا خدا شما را كافی نيست؟
عزيزان من! اين توقّع بزرگ از كوچك خيلی عزّت است، خيلی آقايی می آورد، گرچه به اين درجه نرسيده باشيم. وقتی می بينيم كه اين توقّع را دارد، كمر آدم خيلی قرص می شود.

#طوبای_محبّت (مجالس حاج محمد اسماعیل دولابی)
کتاب یک - مجلس پنجم - صفحه ٦٢

@toobayemohabat