# راه_اهل_ايمان قلب جای بزرگی است. خداوند آن را اين‌گونه آفريده است. اصلا خدا به قلب ما نظر دارد؛ «اِنَّ اللهَ لا يَنظُرُ اِلي صُوَرِكُم وَ اَعمالِكُم وِانَّما يَنظُرُ اِلي قُلُوبِكُم»(١). براي باطن و قلب خودت كار كن. اگر عملی هم انجام می دهی، حواست به آنجا باشد، با آن كار كن. اگر اهل مزد هستی و می خواهی مزد بگيری، مزدش را هم همان‌جا بگير. اگر مزد هم نمی خواهی، همان عمل خودش مزد است. نماز و روزه خودش مزد است. نَفْس عمل شما مزد است؛ چون به اختيار خودت آن عمل را انجام می دهی. نَفْس عمل، جزا می شود. يعنی در «يَومُ العَمَل» بودم، الاَن از «يَومُ الجَزا» سر درآوردم. «يوم‌ العمل» دنياست و «يوم‌الجزا» برزخ. (١).براستي كه خدا به صورتها و اعمال شما نمي نگرد بلكه به قلب هايتان نظر مي كند. #طوبای_محبّت (مجالس حاج محمد اسماعیل دولابی) کتاب یک - مجلس پنجم - صفحه ٦٠ @toobayemohabat

# راه_اهل_ايمان

قلب جای بزرگی است. خداوند آن را اين‌گونه آفريده است. اصلا خدا به قلب ما نظر دارد؛ «اِنَّ اللهَ لا يَنظُرُ اِلي صُوَرِكُم وَ اَعمالِكُم وِانَّما يَنظُرُ اِلي قُلُوبِكُم»(١).
براي باطن و قلب خودت كار كن. اگر عملی هم انجام می دهی، حواست به آنجا باشد، با آن كار كن. اگر اهل مزد هستی و می خواهی مزد بگيری، مزدش را هم همان‌جا بگير. اگر مزد هم نمی خواهی، همان عمل خودش مزد است. نماز و روزه خودش مزد است. نَفْس عمل شما مزد است؛ چون به اختيار خودت آن عمل را انجام می دهی. نَفْس عمل، جزا می شود. يعنی در «يَومُ العَمَل» بودم، الاَن از «يَومُ الجَزا» سر درآوردم. «يوم‌ العمل» دنياست و «يوم‌الجزا» برزخ.

(١).براستي كه خدا به صورتها و اعمال شما نمي نگرد بلكه به قلب هايتان نظر مي كند.


#طوبای_محبّت (مجالس حاج محمد اسماعیل دولابی)
کتاب یک - مجلس پنجم - صفحه ٦٠

@toobayemohabat