# سيري_در_آفاق_و_انفس اصلا ايمان در ذات انسان است. علم و كمال كه از ايمان كسب می‌شود از آنجاست. هر وقت انسان نياز پيدا كرد و خواست او را غم بگيرد پيدا می شود. كلامی، آيه يا حديثی پيدا می شود و غم برطرف می گردد. در قلب و سِرّ انسان كه اسمش لوح محفوظ است جای دارد. در دسترس نيست. هر وقت نياز پيدا كردی ظاهر می‌شود. #طوبای_محبّت (مجالس حاج محمد اسماعیل دولابی) کتاب یک - مجلس چهارم - صفحه ٥٦ @toobayemohabat

# سيري_در_آفاق_و_انفس

اصلا ايمان در ذات انسان است. علم و كمال كه از ايمان كسب می‌شود از آنجاست. هر وقت انسان نياز پيدا كرد و خواست او را غم بگيرد پيدا می شود. كلامی، آيه يا حديثی پيدا می شود و غم برطرف می گردد. در قلب و سِرّ انسان كه اسمش لوح محفوظ است جای دارد. در دسترس نيست. هر وقت نياز پيدا كردی ظاهر می‌شود.

#طوبای_محبّت (مجالس حاج محمد اسماعیل دولابی)
کتاب یک - مجلس چهارم - صفحه ٥٦

@toobayemohabat