# اَمانگاه_انسان قلب انسان اگر باز شد خيلی بزرگ است. دل و قلب انسان‌ها مثل شكم می ماند. اگر مرتب چيز در شكم بريزی و آن را عادت بدهی باز می شود. بعضی هستند كه اگر جلوی آنها غذا بگذاری از بس می خورند تعجب می كنی كه اين چه شكم است! هر چه می دهند می گويد كم است. دنياپرست و پول‌پرست هم همين‌طور است. هرچه به او می دهند می گويد كم است. خلاصه قلبی كه ذكر خدا می كند خيلی بزرگ است. «اَوسَعُ الاشياء» است. هرچه از محبّت و صدق و ذكر خدا می گيرد باز می گويد كم است. نماز كه می خواند می گويد كم است. استغفار هم چيزی است كه قلب را بزرگ می كند. پيغمبر خدا (صلی الله علیه و آله)، آن دريای عظمت الهی، روزی هفتاد مرتبه استغفار می كرد. اميدوارم اين عرايضی كه بنده می كنم در قلب‌هايتان خودش به شما بياموزد. هر كدام از شما دل داشته باشيد، قلب داشته باشيد، از اين سخنان بهره می بريد. #طوبای_محبّت (مجالس حاج محمد اسماعیل دولابی) کتاب یک - مجلس چهارم - صفحه ٥٣ @toobayemohabat
# اَمانگاه_انسان


قلب انسان اگر باز شد خيلی بزرگ است. دل و قلب انسان‌ها مثل شكم می ماند. اگر مرتب چيز در شكم بريزی و آن را عادت بدهی باز می شود. بعضی هستند كه اگر جلوی آنها غذا بگذاری از بس می خورند تعجب می كنی كه اين چه شكم است! هر چه می دهند می گويد كم است. دنياپرست و پول‌پرست هم همين‌طور است. هرچه به او می دهند می گويد كم است.
خلاصه قلبی كه ذكر خدا می كند خيلی بزرگ است. «اَوسَعُ الاشياء» است. هرچه از محبّت و صدق و ذكر خدا می گيرد باز می گويد كم است. نماز كه می خواند می گويد كم است. استغفار هم چيزی است كه قلب را بزرگ می كند. پيغمبر خدا (صلی الله علیه و آله)، آن دريای عظمت الهی، روزی هفتاد مرتبه استغفار می كرد. اميدوارم اين عرايضی كه بنده می كنم در قلب‌هايتان خودش به شما بياموزد. هر كدام از شما دل داشته باشيد، قلب داشته باشيد، از اين سخنان بهره می بريد.

#طوبای_محبّت (مجالس حاج محمد اسماعیل دولابی)
کتاب یک - مجلس چهارم - صفحه ٥٣

@toobayemohabat