# عفو_و_غفران چگونه می ‌شود انسان برای كسی كه اذيّتش كرده است استغفار كند و قلبش بزرگ شود؟ اين استغفار چگونه اين خاصيت را دارد؟ سِرّش اين است كه وقتی كسی انسان را اذيّت می كند انسان دلتنگ می شود. ناراحت می شود كه فلانی مرا اذيّت كرده است. قلبش تنگ می شود. وقتی برای او استغفار می كند قلبش راحت می شود، بزرگ می شود، خنك می شود. دل او باز می شود. می گفت اذيّتم كرده بود از دستش پكر بودم، دلم تنگ شده بود، ناراحت بودم؛ برای او استغفار كردم راحت شدم. هر وقت كسی شما را اذيّت كرد و ناراحت شديد، نمی خواهد به كسی بگوييد، بلكه استغفار كنيد؛ هم برای خودتان و هم برای كسی كه شما را اذيّت كرده است. بگو بيچاره كار بدی كرده است، اگر فهم داشت نمی كرد. وقتی استغفار می كنی خداوند دوست دارد، خودت باز می شوی، اصلا قلبت باز می شود. #طوبای_محبّت (مجالس حاج محمد اسماعیل دولابی) کتاب یک - مجلس چهارم - صفحه ٥١ @toobayemohabat

# عفو_و_غفران

چگونه می ‌شود انسان برای كسی كه اذيّتش كرده است استغفار كند و قلبش بزرگ شود؟ اين استغفار چگونه اين خاصيت را دارد؟ سِرّش اين است كه وقتی كسی انسان را اذيّت می كند انسان دلتنگ می شود. ناراحت می شود كه فلانی مرا اذيّت كرده است. قلبش تنگ می شود. وقتی برای او استغفار می كند قلبش راحت می شود، بزرگ می شود، خنك می شود. دل او باز می شود. می گفت اذيّتم كرده بود از دستش پكر بودم، دلم تنگ شده بود، ناراحت بودم؛ برای او استغفار كردم راحت شدم.
هر وقت كسی شما را اذيّت كرد و ناراحت شديد، نمی خواهد به كسی بگوييد، بلكه استغفار كنيد؛ هم برای خودتان و هم برای كسی كه شما را اذيّت كرده است. بگو بيچاره كار بدی كرده است، اگر فهم داشت نمی كرد. وقتی استغفار می كنی خداوند دوست دارد، خودت باز می شوی، اصلا قلبت باز می شود.

#طوبای_محبّت (مجالس حاج محمد اسماعیل دولابی)
کتاب یک - مجلس چهارم - صفحه ٥١

@toobayemohabat