# عفو_و_غفران عفو و غفران، انسان را خيلی بزرگ می كند. اگر همسرت بوده، پدرت بوده، خواهر و برادرت بوده‌اند و اذيّت كرده‌اند گذشت كن. اين صفت خدايی است. خداوند صاحب عفو و گذشت را خيلی دوست دارد. چون صفت خدايی است. خداوند است كه خلق را می آمرزد، شما هم اگر گناهكاری را كه تو را اذيّت و آزار رسانده است يا مالت را خورده است عفوش كنی، اين كار، كار خدايی است. شبيه كار خداوند است. خدا هم صفت و فعل خودش را خيلی دوست دارد. ديديد كه ائمه ما: همه عزيز و با ايثار و گذشت بودند و چقدر مورد محبّت خدا هستند. ما هم اگر با گذشت باشيم مورد محبّت ائمه: واقع می شويم. عفو كنيد، گذشت كنيد، شب كه می خوابيد استغفار كنيد! هر روز هفتاد مرتبه برای خودتان يا كسانی كه شما را اذيّت كرده‌اند استغفار كنيد. كسی كه برای اذيّت‌كنندگانش استغفار كند قلبش راحت و بزرگ می شود. #طوبای_محبّت (مجالس حاج محمد اسماعیل دولابی) کتاب یک - مجلس چهارم - صفحه ٥٠ و ٥١ @toobayemohabat

# عفو_و_غفران

عفو و غفران، انسان را خيلی بزرگ می كند. اگر همسرت بوده، پدرت بوده، خواهر و برادرت بوده‌اند و اذيّت كرده‌اند گذشت كن. اين صفت خدايی است. خداوند صاحب عفو و گذشت را خيلی دوست دارد. چون صفت خدايی است. خداوند است كه خلق را می آمرزد، شما هم اگر گناهكاری را كه تو را اذيّت و آزار رسانده است يا مالت را خورده است عفوش كنی، اين كار، كار خدايی است. شبيه كار خداوند است. خدا هم صفت و فعل خودش را خيلی دوست دارد.
ديديد كه ائمه ما: همه عزيز و با ايثار و گذشت بودند و چقدر مورد محبّت خدا هستند. ما هم اگر با گذشت باشيم مورد محبّت ائمه: واقع می شويم. عفو كنيد، گذشت كنيد، شب كه می خوابيد استغفار كنيد! هر روز هفتاد مرتبه برای خودتان يا كسانی كه شما را اذيّت كرده‌اند استغفار كنيد. كسی كه برای اذيّت‌كنندگانش استغفار كند قلبش راحت و بزرگ می شود.


#طوبای_محبّت (مجالس حاج محمد اسماعیل دولابی)
کتاب یک - مجلس چهارم - صفحه ٥٠ و ٥١

@toobayemohabat