# زيبايی همراه شماست! از روزی كه خداوند شما را آفريده هرچه قشنگی و زيبايی از شما سر زده است همراه شماست. هرچه در طفوليت مادرت را بوييدی، پدرت را نگاه كردی، هرچه ثواب بردی، همه همراه شماست. از زمانی كه خداوند تو را آفريد تا الاَن كه در اينجا نشسته‌ای گويا يك ساعت است. زيبايی، زمان و مكان و مدّت نمی خواهد. ممكن است سی چهل سال از عمرتان رفته باشد، امّا هيچ نگاه نكن! ببين كه خدا تو را آفريد و آورد در اينجا نشاند. از اين راه‌ها آورد. خوبی هايت همه همراه توست. هرچه را هم نديدی خداوند برايت شفّاف می كند و نشانت می دهد. #طوبای_محبّت (مجالس حاج محمد اسماعیل دولابی) کتاب یک - مجلس چهارم - صفحه ٤٩ @toobayemohabat

# زيبايی همراه شماست!


از روزی كه خداوند شما را آفريده هرچه قشنگی و زيبايی از شما سر زده است همراه شماست. هرچه در طفوليت مادرت را بوييدی، پدرت را نگاه كردی، هرچه ثواب بردی، همه همراه شماست. از زمانی كه خداوند تو را آفريد تا الاَن كه در اينجا نشسته‌ای گويا يك ساعت است. زيبايی، زمان و مكان و مدّت نمی خواهد. ممكن است سی چهل سال از عمرتان رفته باشد، امّا هيچ نگاه نكن! ببين كه خدا تو را آفريد و آورد در اينجا نشاند. از اين راه‌ها آورد. خوبی هايت همه همراه توست. هرچه را هم نديدی خداوند برايت شفّاف می كند و نشانت می دهد.

#طوبای_محبّت (مجالس حاج محمد اسماعیل دولابی)
کتاب یک - مجلس چهارم - صفحه ٤٩

@toobayemohabat