# صبر در برابر مقدّرات_الهي خدا درباره بندگانش خيلی تنزيل فرموده است. خداوند منزّه است از تواضع و كوچكی ولی اين‌قدر با خلقش پايين آمده است. هرچه بيشتر پايين بيايی می بينی بيشتر به انسان نزديك می شود. لذا تواضع را برای بندگانش خواسته است. خودش بزرگ است، قوی و متكبّر و عزيز است اما اين‌قدر با اين خاك نشسته. با عبد و خلق و مصنوعش حرف می زند، از بس كه نزديك است؛ «تَنزيلٌ مِن رَبِّ العالَمينَ» . كلام خودش را توسط انبيا آورده است و دسترس اين عبد خاكی قرار داده است. شخص بزرگی كه می خواهد صحبت كند كلامش به آسمان می كشد ولي او آيات قرآن را به قلوب انبيا و اوليا تنزيل كرده است تا آنها برای انسان تنزّل دهند. #طوبای_محبّت (مجالس حاج محمد اسماعیل دولابی) کتاب یک - مجلس سوم - صفحه ٤٧ @toobayemohabat

# صبر در برابر مقدّرات_الهي


خدا درباره بندگانش خيلی تنزيل فرموده است. خداوند منزّه است از تواضع و كوچكی ولی اين‌قدر با خلقش پايين آمده است. هرچه بيشتر پايين بيايی می بينی بيشتر به انسان نزديك می شود. لذا تواضع را برای بندگانش خواسته است. خودش بزرگ است، قوی و متكبّر و عزيز است اما اين‌قدر با اين خاك نشسته. با عبد و خلق و مصنوعش حرف می زند، از بس كه نزديك است؛ «تَنزيلٌ مِن رَبِّ العالَمينَ» . كلام خودش را توسط انبيا آورده است و دسترس اين عبد خاكی قرار داده است. شخص بزرگی كه می خواهد صحبت كند كلامش به آسمان می كشد ولي او آيات قرآن را به قلوب انبيا و اوليا تنزيل كرده است تا آنها برای انسان تنزّل دهند.

#طوبای_محبّت (مجالس حاج محمد اسماعیل دولابی)
کتاب یک - مجلس سوم - صفحه ٤٧

@toobayemohabat