# مالك_هستي خداوند به انسان حيات داده و ما را به وجود آورده است. اصلا بودِ او سببِ بودِ ماست. نه اينكه بودِ ما سبب بودِ او باشد. دليل وجود ما خداست. وقتی بودِ ما از بودِ اوست، آثار ما نيز از آثار اوست. دست و پا و كار و شغل ما همه مال اوست. كفّار و اشقيا همچنين‌اند. فقط آنها نمی دانند. والا نَفَس و حركت و همه آثار آنها مال خداست. بنابراين كفّار از اين جهت كه غافل‌اند بد هستند ولی از آن جهت كه خداوند آنها را به وجود آورده است محترم‌اند. نشنيده‌ايد كه پيامبر(صلی الله علیه و آله) چقدر با آنها مؤدّب حرف می زدند! چون وجودشان را از خداوند می دانستند، فقط می ديدند غافل‌اند. #طوبای_محبّت (مجالس حاج محمد اسماعیل دولابی) کتاب یک - مجلس سوم - صفحه ٤٥ @toobayemohabat

# مالك_هستي


خداوند به انسان حيات داده و ما را به وجود آورده است. اصلا بودِ او سببِ بودِ ماست. نه اينكه بودِ ما سبب بودِ او باشد. دليل وجود ما خداست. وقتی بودِ ما از بودِ اوست، آثار ما نيز از آثار اوست. دست و پا و كار و شغل ما همه مال اوست. كفّار و اشقيا همچنين‌اند. فقط آنها نمی دانند. والا نَفَس و حركت و همه آثار آنها مال خداست.
بنابراين كفّار از اين جهت كه غافل‌اند بد هستند ولی از آن جهت كه خداوند آنها را به وجود آورده است محترم‌اند. نشنيده‌ايد كه پيامبر(صلی الله علیه و آله) چقدر با آنها مؤدّب حرف می زدند! چون وجودشان را از خداوند می دانستند، فقط می ديدند غافل‌اند.

#طوبای_محبّت (مجالس حاج محمد اسماعیل دولابی)
کتاب یک - مجلس سوم - صفحه ٤٥

@toobayemohabat