#قیمت_انسان اگر با مشيّت خدا آشنا شويد و عقيده داشته باشيد، غصّه‌های دنيا كنار می رود. شد شد، نشد نشد. در هر حال می گوييم به چشم. هر دو اطاعت خداست. بعضی اوقات همه مقدمات فراهم است و معامله‌ای صورت نمی گيرد و بعضی اوقات همه مقدمات و جهات خراب است ولی بالاخره معامله‌ای انجام می گيرد. اين مشيّت الهی است. همه دنيا و آخرت مشيّت الهی است. شما با صاحب مشيّت آشنا هستيد. اين مشيّت است كه به قلب شما اعتماد داده است. هر جا كه نشد طاقت داری و هر جا كه شد خيلی خوشحال نمی شوی و خيلی شلوغ نمی كنی؛ چون به يك مشيّت اميد داری و با آن زندگی می كنی و اگر يقين هم نداری دست كم علم داری، بهره‌ای از آن داری. نشانه آن اين است كه صابريد، طاقت داريد. #طوبای_محبّت (مجالس حاج محمد اسماعیل دولابی) کتاب یک - مجلس دوم - صفحه ٣٧ @toobayemohabat

#قیمت_انسان

اگر با مشيّت خدا آشنا شويد و عقيده داشته باشيد، غصّه‌های دنيا كنار می رود. شد شد، نشد نشد. در هر حال می گوييم به چشم. هر دو اطاعت خداست. بعضی اوقات همه مقدمات فراهم است و معامله‌ای صورت نمی گيرد و بعضی اوقات همه مقدمات و جهات خراب است ولی بالاخره معامله‌ای انجام می گيرد.
اين مشيّت الهی است. همه دنيا و آخرت مشيّت الهی است. شما با صاحب مشيّت آشنا هستيد. اين مشيّت است كه به قلب شما اعتماد داده است. هر جا كه نشد طاقت داری و هر جا كه شد خيلی خوشحال نمی شوی و خيلی شلوغ نمی كنی؛ چون به يك مشيّت اميد داری و با آن زندگی می كنی و اگر يقين هم نداری دست كم علم داری، بهره‌ای از آن داری. نشانه آن اين است كه صابريد، طاقت داريد.


#طوبای_محبّت (مجالس حاج محمد اسماعیل دولابی)
کتاب یک - مجلس دوم - صفحه ٣٧

@toobayemohabat